Gói cước

Trả Trước

PT90

Giá cước90,000 đ/1Tháng

KC150

Giá cước150,000 đ/1Tháng

KC120

Giá cước120,000 đ/1Tháng

NA70

Giá cước70,000 đ/1Tháng
Trả Sau

MF599

Giá cước599,000 đ/1Tháng

2MF150

Giá cước300,000 đ/2Tháng

MF799

Giá cước799,000 đ/1Tháng

MF399

Giá cước399,000 đ/1Tháng
Giải Trí

Funring

Giá cước12,000 đ/1Tháng
Gói cước cho Doanh nghiệp

SCLASS

Giá cước451,000 đ/31Ngày

NCLASS

Giá cước189,000 đ/31Ngày

ECLASS_1

Giá cước389,000 đ/31Ngày

BCLASS

Giá cước469,000 đ/31Ngày